Opleidingsovereenkomst AI Compliance Officer


TPFI heeft de voorwaarden waaronder de AI Compliance Officer-opleiding zal worden uitgevoerd nader vastgelegd in deze overeenkomst. 


Artikel 1. Definities 


AICO: AI Compliance Officer zijnde een professional die in staat is bedrijven te begeleiden naar het verantwoord gebruik van Artificiële Intelligentie.
AICO Academy: Online platform dat tijdens de AI Compliance Officer-opleiding gebruikt wordt om de aangeboden leerstof te verwerken, kennis te toetsen en te delen.
AICO-examen: Het door Deelnemer. ter afsluiting van de AI Compliance Officer-opleiding af te leggen schriftelijk examen dat is onderworpen aan het TPFI-examenreglement.
TPFI-examenreglement: Door TPFI opgesteld geheel van regels waaraan het afnemen van het AICO-examen onderworpen is.
Deelnemer: Een persoon die de AI Compliance Officer-opleiding volgt en met wie TPFI deze AICO-overeenkomst heeft gesloten.
AI Compliance Officer-opleiding: Het door TPFI ontwikkelde AICO-curriculum.
Studieovereenkomst: Deze overeenkomst.
Partijen: TPFI en Deelnemer, gezamenlijk.
TPFI: The Privacy Factory International


Artikel 2. Studieovereenkomst

Deze studieovereenkomst vangt aan op het moment van betaling van de te betalen deelnemers-fee en eindigt op het moment dat de toegang tot de online opleidingsmateriaal wordt beëindigd.


Artikel 3. AICO-examen

Ter afsluiting van de AI Compliance Officer-opleiding zal de Deelnemer een AICO-examen afleggen. Dit AICO-examen bestaat uit een door TPFI af te nemen theorie- en praktijkexamen. Het AICO-examen is onderworpen aan het AICO-examenreglement.


Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten, waaronder ook de intellectuele eigendomsrechten op logo’s en andere herkenningstekens, op alle tijdens de AI Compliance Officer-opleiding verstrekte informatie via o.a. de AICO Academy, de door TPFI ter beschikking gestelde digitale documenten, de verstrekte hardcopy informatie berusten uitsluitend bij TPFI International. De Deelnemer heeft tijdens en na beëindiging van deze overeenkomst geen recht tot openbaarmaking, verveelvoudiging of enig andere vorm van gebruik van de op deze wijze ter beschikking gestelde informatie, en in het bijzonder om dit materiaal direct of indirect te gebruiken voor het geven van opleidingen, tenzij hiervoor op voorhand en per geval uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van TPFI International is verkregen.


Artikel 5. Boetebeding

In geval van overtreding of niet-nakoming van de verplichting zoals genoemd in de artikel 4 is de Deelnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 2.500,- per gebeurtenis en tevens € 250,- voor iedere dag dat Deelnemer in overtreding blijft, te betalen aan TPFI. Daarnaast behoudt TPFI zich het recht voor om volledige schadevergoeding te vorderen van Deelnemer.


Artikel 6. Volledige overeenkomst 

Deze overeenkomst omvat de volledige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp en vervangt alle andere (inclusief eerdere) overeenkomsten, regelingen, al dan niet mondelinge verklaringen, garanties, voorwaarden of andere voorwaarden met betrekking tot het onderwerp, en kan niet worden gewijzigd, tenzij schriftelijk opgemaakt en door Partijen gezamenlijk ondertekend.


Artikel 7. Algemene voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van TPF van toepassing. https://www.theprivacyfactory.com/algemene-voorwaarden/


Artikel 8. Geschillenbeslechting

Eventuele geschillen op grond van of samenhangend met deze studieovereenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank te Maastricht. 


Artikel 9. Toepasselijk recht

Op deze studieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.