Privacyverklaring
The Privacy Factory International

Beste bezoeker,

Wij hebben deze privacyverklaring opgesteld om je duidelijk te maken dat wij jouw privacy zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Onze privacyverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij: 

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en alleen de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Doeleinden van de gegevensverwerking

In deze privacyverklaring leggen wij je uit wat wij doen met informatie die wij over jou te weten komen. Door je in te schrijven voor onze opleidingen, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van je. Per doeleinde wordt hieronder aangegeven welke gegevens wij van je verkrijgen, met welk doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van je bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacyverklaring.   

TPFI Academy

Wij verzorgen trainingen, opleidingen en webinars via de TPFI Academy. Via onze webpagina, website en/of webshop kun je je aanmelden voor deze opleidingen, trainingen en webinars.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • organisatienaam
 • e-mailadres
 • betaalgegevens
 • inkoopnummer/referentie
 • opleiding voortgang
 • eventuele inhoud van correspondentie
 • eventuele dieetwensen

Wij hebben deze gegevens nodig om je toegang te geven tot het trainingsmateriaal en praktische informatie, om een bewijs van deelname af te geven, en om indien van toepassing de lunch op locatie te verzorgen. Wij bewaren deze informatie, totdat je de opleiding hebt afgerond en de betaling is voldaan. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Plaatsen en afhandelen bestelling

Via onze Webpagina, website en/of webshop kun je een bestelling plaatsen. Wanneer je een bestelling bij ons plaatst, laat je bepaalde gegevens achter. Deze gegevens hebben wij nodig om de bestelling af te handelen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • voornaam, achternaam
 • e-mailadres
 • organisatienaam (optioneel)
 • betaalgegevens
 • ppleidingsgegevens

Wij gebruiken deze gegevens om de betaling van de opleidingsovereenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat je de opleiding hebt afgerond en de betaling is voldaan. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Contact

Wij bieden verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch, maar ook via de mail.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • organisatienaam (optioneel)
 • eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

Wij gebruiken deze gegevens om jouw verzoek om contact met je op te nemen netjes af te handelen en om de overeenkomst hiertoe met je uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat wij denken dat je tevreden bent met onze reactie.

Wanneer kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met derden?

Wij delen jouw gegevens alleen met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met je uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • ons gehost e-commerce platform
 • online tools voor examinering en evaluatie
 • betaling dienstverleners (en incassobureau)
 • consultants
 • evenement organisaties en locaties

Om onze diensten te kunnen verlenen, kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER).  Wij doen dit alleen als er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens. 


Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder toegangschips en camerabeveiliging in ons kantoorpand;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.

Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.


Klanttevredenheidsonderzoek

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te onderzoeken en verbeteren, doen wij klanttevredenheidsonderzoek. We kunnen de deelnemers aan onze opleidingen uitnodigen om een vragenlijst in te vullen en vervolgens een gesprek aan te gaan. Daarvoor gebruiken we de volgende persoonsgegevens:

 • voornaam, en/of achternaam
 • e-mailadres
 • de input op de vragenlijst

Met jouw toestemming kunnen we ook een video-opname maken van het gesprek. Deze opname gebruiken we voor onderzoeksredenen en bewaren we maximaal 60 dagen. Mocht je jouw toestemming weer willen intrekken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina.


Gebruik cookies

Op onze landingspagina en betaalpagina gebruiken wij géén cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.  


Rechten van betrokkenen

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jouw verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om je toestemming in te trekken: je kunt je toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van je verwerken.

Wanneer je gebruik wenst te maken van één van deze rechten, kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. 

Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan binnen de eerste maand op de hoogte stellen. 

Indien je één van je rechten wenst uit te oefenen, dan kun je dat kenbaar maken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.


Klacht indienen

Als je vragen hebt of een klacht in wilt dienen over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met je. Als je echter vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan kunt je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

TPFI heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


TPFI B.V.
Robert Schumandomein 2
6229 ES Maastricht

Telefoon: 088 203 63 23
E-mail: info@theprivacyfactory.com

KvK: 69449252