The Privacy Factory

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

BEGRIPSBEPALING EN TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1: Begripsbepalingen 

1.1 Onder Algemene Voorwaarden wordt verstaan deze Algemene Voorwaarden van The Privacy Factory International BV (hierna: The Privacy Factory).

1.2 Onder Overeenkomst wordt verstaan de door Opdrachtgever getekende overeenkomst inclusief de daarbij behorende Algemene Voorwaarden tezamen met eventuele andere door The Privacy Factory uitdrukkelijk aanvaarde documenten, die op de verhouding tussen The Privacy Factory en Opdrachtgever van toepassing zijn.

1.3 Onder Tarief wordt verstaan de door The Privacy Factory in de Overeenkomst vastgestelde financiële vergoeding voor het geleverde product of de geleverde dienst (tijdsevenredige of anderszins) – exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege voorgeschreven heffingen en belastingen, en voorts exclusief bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven.

1.4 Onder bijkomende kosten wordt in ieder geval verstaan: reis- en verblijfskosten, de opslag voor projectmanagement (10% van het Tarief) dan wel kantoorkosten (5% van het Tarief), alsmede alle andere kosten die in redelijkheid voor rekening van Opdrachtgever dienen te komen en niet reeds bij het Tarief zijn inbegrepen,  zoals licentiekosten, kosten van ingeschakelde derden, materiaalkosten en opslagkosten (inclusief digitale opslag).

1.5 Onder The Privacy Factory wordt verstaan de handelsnaam van The Community Factory B.V.  gevestigd te Maastricht.

1.6 Onder Opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst heeft ondertekend.

1.7 Onder Opdracht wordt verstaan de door Opdrachtgever getekende Overeenkomst tussen The Privacy Factory en de Opdrachtgever en de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden.

1.8 Onder Offerte wordt verstaan de nog niet ondertekende Overeenkomst.

Artikel 2: Toepassing en reikwijdte

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, Offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en mondelinge overeenkomsten tussen Opdrachtgever en The Privacy Factory,  voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met The Privacy Factory, voor de uitvoering waarvan door The Privacy Factory derden dienen te worden betrokken, één en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 2.

2.3 Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 van dit artikel, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing indien de Opdrachtgever de gelding ervan in een eerdere overeenkomst met The Privacy Factory heeft aanvaard.

2.4 Toepasselijkheid van andere, al dan niet door de Opdrachtgever gehanteerde, algemene of specifieke voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, zelfs indien in die voorwaarden voorrang is bedongen, tenzij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door The Privacy Factory vooraf schriftelijk is aanvaard.

2.5 The Privacy Factory is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Opdrachten die zijn aanvaard op of na de datum van wijziging, alsmede op lopende Opdrachten voor zover de Opdrachtgever niet binnen dertig (30) dagen na toezending van de gewijzigde Algemene Voorwaarden de Overeenkomst heeft ontbonden dan wel middels een schriftelijke verwerping van de gewijzigde Algemene Voorwaarden heeft bedongen dat de vorige Algemene Voorwaarden van toepassing blijven op de Opdracht. Voor zover een Opdracht reeds mondeling was aanvaard voor de datum van de wijziging van de Algemene Voorwaarden, gelden de gewijzigde Algemene Voorwaarden mits deze na de wijziging daarvan aan Opdrachtgever middels een schriftelijke of elektronische Overeenkomst zijn toegestuurd en voor zover er nog geen werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Bij niet tijdige opzegging of verwerping vindt stilzwijgende voortzetting van de Overeenkomst plaats op basis van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

2.6 Indien The Privacy Factory niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet (meer) van toepassing zijn, of dat The Privacy Factory in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

2.7 In alle gevallen, waarin de relatie tussen Opdrachtgever en The Privacy Factory eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

2.8 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien een op grond van de vorige zinsnede geheel of gedeeltelijk nietige of vernietigde bepaling vervangen wordt, wordt deze nieuwe bepaling opgesteld in de geest van de oorspronkelijke bepaling.


TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 3: Aanbod en aanvaarding

3.1 Desgevraagd zal The Privacy Factory voor de aanvang van de werkzaamheden een duidelijke Offerte aan de Opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Op basis van de informatie die door de Opdrachtgever ter zake van de Opdracht is verstrekt, is de Offerte een weerslag van het verwachte aantal te besteden uren aan een Opdracht c.q. de afzonderlijke onderdelen daarvan dan wel de (begrote) prijs van de werkzaamheden. Alle in de Offerte genoemde uren en/of prijzen zijn indicatief en worden in rekening gebracht op basis van nacalculatie, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Voor zover zich bij de uitvoering van de Opdracht bijzondere afwijkingen ten opzichte van de Offerte voordoen, zal The Privacy Factory de Opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

3.2 Een schriftelijke Offerte en daarmee samenhangende prijsopgave door The Privacy Factory is vrijblijvend en geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij anders bepaald.

3.3 De bij de Offerte behorende Overeenkomst komt tot stand op het moment dat (i) de Opdrachtgever de Offerte van The Privacy Factory middels een ondertekende Overeenkomst schriftelijk of elektronisch binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, behoudens het bepaalde in lid vijf (5) van dit artikel, of (ii) de werkzaamheden, na een mondelinge, schriftelijke of elektronische uitnodiging van de Opdrachtgever, feitelijk een aanvang nemen.

3.4 Een mondeling aanbod van The Privacy Factory vervalt indien het niet terstond wordt aanvaard. Indien het wel terstond wordt aanvaard komt de overeenkomst niet eerder tot stand nadat The Privacy Factory deze aanvaarding schriftelijk heeft geaccepteerd.

3.5 Indien een vrijblijvende aanbieding, waarin geen termijn voor aanvaarding werd genoemd, door de Opdrachtgever middels ondertekening van de Overeenkomst wordt aanvaard, dan heeft The Privacy Factory het recht de aanbieding binnen 6 werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen. Laat zij dit na, dan is de overeenkomst na ommekomst van 6 werkdagen tot stand gekomen.

3.6 The Privacy Factory kan niet worden gehouden aan haar Offertes of aanbiedingen, dan wel aan de daarop gebaseerde en getekende Overeenkomst, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan/had kunnen begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. The Privacy Factory kan een dergelijke vergissing of verschrijving eenzijdig bindend corrigeren.

3.7 Toezending van een Opdracht, aanbiedingen en/of andere documentatie door een Opdrachtgever verplicht The Privacy Factory niet tot acceptatie van de concrete Opdracht, ook niet indien een dergelijke toezending geschiedt binnen het kader van een eerder afgesloten Overeenkomst tussen The Privacy Factory en Opdrachtgever. Niet acceptatie van de Opdracht wordt door The Privacy Factory zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever medegedeeld.

3.8 Alle Opdrachten worden met terzijdestelling van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door The Privacy Factory.

3.9 Alle Opdrachten worden aanvaard voor bepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de door de Opdrachtgever verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.


INHOUD EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT, WIJZIGING

Artikel 4: Inhoud en uitvoering van de Opdracht  

4.1 De Opdracht omvat al hetgeen partijen zijn overeengekomen.

4.2 The Privacy Factory zal de Opdracht en het eventuele meerwerk naar beste kunnen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van op dat moment beschikbare informatie.

4.3 The Privacy Factory behoudt zich het recht voor om, met in inachtneming van het bepaalde in artikel 7, de personen aan te wijzen die de Opdracht zullen uitvoeren en deze indien nodig te vervangen of aan te vullen, tenzij met de Opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen.

4.4 Vóór afronding van werkzaamheden kan The Privacy Factory concept-stukken opleveren of tussentijds advies geven, mondeling of schriftelijk. Eindversies en eindadviezen prevaleren. De Opdrachtgever kan zich niet op concept-stukken of tussentijds advies beroepen zonder schriftelijke bevestiging van The Privacy Factory.

4.5 The Privacy Factory is niet gehouden om eindversies of -adviezen te actualiseren naar aanleiding van nieuwe gebeurtenissen of ontwikkelingen die zich na afloop van de werkzaamheden eventueel nog voordoen. Voor zover The Privacy Factory wel overgaat tot actualisering is dit meerwerk als bedoeld in artikel 6 lid 6.

4.7 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd, is The Privacy Factory gerechtigd om de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd en/of alle verschuldigde bedragen zijn voldaan.

4.8 Opdrachtgever aanvaardt dat door meerwerk het overeengekomen tijdstip of het verwachte tijdstip van voltooiing van de oorspronkelijke Opdracht en de wederzijdse verantwoordelijkheden van The Privacy Factory en de Opdrachtgever kunnen worden beïnvloed.

4.9 De door The Privacy Factory gegeven adviezen, conclusies, meningen, verwachtingen, en/of aanbevelingen kunnen onder geen voorwaarde of omstandigheid worden opgevat als een garantie ter zake van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden.

4.10 De werkzaamheden worden in beginsel uitgevoerd op het adres waar de bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken leden van The Privacy Factory zijn gevestigd (“standplaats”), tenzij anders is of wordt overeengekomen. Reizen van, naar of ten behoeve van de Opdrachtgever geschiedt op verzoek van of in overleg met de Opdrachtgever.    

Artikel 5: Medewerking Opdrachtgever

5.1 De Opdrachtgever verleent The Privacy Factory de medewerking om afspraken naar behoren te kunnen nakomen, waaronder toegang tot systemen, dossiers en bestanden voor zover The Privacy Factory dit nodig acht. In ieder geval stelt de Opdrachtgever tijdig, uit eigen beweging of op verzoek, alle relevante informatie ter beschikking. The Privacy Factory mag vertrouwen op de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid ervan. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij gerechtigd is om de gegevens of bescheiden aan The Privacy Factory, diens medewerkers of diens onderaannemers ter beschikking te stellen en dat hij alle benodigde toestemmingen, licenties of vergunningen ter zake heeft verkregen.

5.2 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat The Privacy Factory onverwijld wordt geïnformeerd over alle feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn.

5.3 Voor zover The Privacy Factory hinder ondervindt door handelen of nalaten door de Opdrachtgever of zijn personeel, is The Privacy Factory gerechtigd om de nakoming van afspraken eenzijdig op te schorten, te beëindigen en/of compensatie in rekening te brengen.

5.4 In de situatie dat The Privacy Factory bij de Opdrachtgever op locatie werkzaamheden verricht en/of van de ICT-voorzieningen van de Opdrachtgever gebruik maakt, zorgt de Opdrachtgever voor eigen rekening voor adequate werkruimte en overige faciliteiten die voldoen aan alle eisen volgens de Arbowetgeving.    

Artikel 6: Wijziging van de Opdracht, meerwerk  

6.1 Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de Opdracht indien zich wijzigingen voordoen in de uitgangspunten of andere omstandigheden die ten grondslag lagen aan de Opdracht en/of indien de behoorlijke vervulling van de Opdracht extra werkzaamheden vereist. Bij dit overleg nemen partijen elkaars gerechtvaardigde belangen in acht.

6.2 Wijziging van de Opdracht kan uitsluitend schriftelijk of op elektronische wijze plaatsvinden. De tussen partijen overeengekomen wijzigingen in de Opdracht dienen door de Opdrachtgever schriftelijk of elektronisch aan The Privacy Factory te worden bevestigd, die daarop vervolgens schriftelijk of elektronisch akkoord geeft.

6.3 De eventuele meerkosten ten gevolge van wijzigingen in de Opdracht komen ten laste van de Opdrachtgever. Indien een overeengekomen uitvoeringstermijn door de Opdrachtgever onvoorzien wordt vervroegd, komen eventuele meerkosten - bijvoorbeeld wanneer dit leidt tot het ontstaan en moeten betalen van overuren of spoedtarieven c.q. het inschakelen van derden - geheel ten laste van de Opdrachtgever.

6.4 De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds schriftelijk overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden en/of te wijzigen.

6.5 Indien de wijziging van de Opdracht een substantiële vermindering van de werkzaamheden tot gevolg heeft, is er sprake van (gedeeltelijke) opzegging en geldt het bepaalde in de artikelen 12 en 13.

6.6 Van meerwerk is sprake als The Privacy Factory werkzaamheden verricht buiten de reikwijdte van de oorspronkelijke of gewijzigde Opdracht zonder daarvoor een nieuwe offerte af te geven. Een wijziging van de Opdracht als bedoeld in het eerste lid wordt niet gezien als meerwerk. 

6.7 The Privacy Factory verricht uitsluitend meerwerk na een daartoe strekkende aanvullende Opdracht van de Opdrachtgever, dan wel, indien op voorstel van The Privacy Factory, met diens voorafgaande mondelinge, schriftelijke of elektronische toestemming.  Artikel 3 lid 3 sub (ii), artikel 3 lid 5 en artikel 3 lid 7 zijn van overeenkomstige toepassing. De inhoud en verwachte duur van het meerwerk wordt tussen The Privacy Factory en Opdrachtgever in onderling overleg vastgesteld.


INSCHAKELING VAN DERDEN

Artikel 7: Derden

7.1 De inschakeling van derden vindt alleen plaats na voorafgaande schriftelijke toestemming door de Opdrachtgever. The Privacy Factory blijft te allen tijde contractpartij van en aanspreekpunt voor de Opdrachtgever. Voor zover de derde eigen algemene voorwaarden hanteert, zijn deze zelfstandig van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen The Privacy Factory en de Opdrachtgever.

7.2 The Privacy Factory zal bij de inschakeling van derden de nodige zorg en oplettendheid in acht nemen en informeert Opdrachtgever indien en voor zover noodzakelijk over deze inschakeling van derden, met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


UITVOERINGSTERMIJNEN, VERTRAGING, OPSCHORTING

Artikel 8: Vertraging in de uitvoering

8.1 Overeengekomen uitvoeringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen, maar gelden slechts als redelijke inschatting. Overschrijding van de overeengekomen uitvoeringstermijn levert derhalve geen toerekenbare tekortkoming op zoals bedoeld in artikel 13 lid 2 en verschaft aan de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, recht om de uitvoering van de Opdracht te doen beëindigen, recht om de Overeenkomst te ontbinden of niet nakoming van enige verplichting of betaling jegens The Privacy Factory, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

8.2 De uit de vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiende extra kosten en extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden als genoemd in artikel 5 of door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verlenen van medewerking, waaronder het beschikbaar stellen van medewerkers, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9: Opschorting

9.1 The Privacy Factory is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst alsmede de uitvoering van de bijbehorende werkzaamheden op te schorten indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien The Privacy Factory na het sluiten van de Overeenkomst omstandigheden ter kennis komen, die haar goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Tevens kan The Privacy Factory de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst alsmede de uitvoering van de bijbehorende werkzaamheden opschorten, indien vanwege vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van haar kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst alsmede de uitvoering van de  bijbehorende werkzaamheden tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Het in dit lid bedoelde recht van opschorting laat onverlet het recht van The Privacy Factory om de overeenkomst op te zeggen krachtens artikel 13.

9.2 Indien The Privacy Factory overgaat tot opschorting, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Het in artikel 7 bepaalde is niet van toepassing op opschorting.


TARIEF, KOSTEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 10: Tarief en kosten   

10.1 De werkzaamheden worden uitgevoerd tegen de standaardtarieven en -prijzen van The Privacy Factory, tenzij uitdrukkelijk met de Opdrachtgever een andere vergoeding is overeengekomen. Het standaard uurtarief is honderdvijftig (150) euro per uur.

10.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle tarieven en prijzen exclusief omzetbelasting en bijkomende kosten.

10.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden binnenlandse reizen naar, van of ten behoeve van de klant die de dertig (30) kilometer per enkele reis te boven gaan, in rekening gebracht tegen vijftig eurocent (0,50 euro) per kilometer, te rekenen vanaf de in artikel 4 lid 9 genoemde standplaats. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden buitenlandse reizen naar, van of ten behoeve van de klant in rekening gebracht tegen vijftig (50) procent van het voor de werkzaamheden overeengekomen uurtarief, gerekend vanaf de in artikel 4 lid 9 genoemde standplaats, met een maximum van acht (8) uren per enkele reis, alsmede tegen de kosten van transport, waarbij voor een reis per auto negentien eurocent (0,19 euro) per kilometer wordt berekend. Overige kosten worden tegen werkelijke kosten doorbelast.

10.4 Meerwerk als bedoeld in artikel 6 lid 6 wordt vergoed volgens dezelfde tarieven als waarvoor de oorspronkelijke Opdracht wordt uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

10.5 Indien The Privacy Factory met de Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is The Privacy Factory niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien deze prijsverhoging een inflatiecorrectie betreft dan wel voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving, of andere gronden, die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

10.6 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 van afdeling 3 van boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij The Privacy Factory alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op The Privacy Factory rustende verplichting ingevolge de wet, of indien bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden.

Artikel 11: Betalingsvoorwaarden

11.1 Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden van dit artikel bepaalde, zonder aftrek of enige verrekening te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn op de factuur is vermeld.

11.2 Tenzij uitdrukkelijk betaling na afloop van de Opdracht is overeengekomen, brengt The Privacy Factory haar werkzaamheden via tussentijdse (maand) facturen in rekening.

11.3 Betaling dient te geschieden aan The Privacy Factory en op een door The Privacy Factory aan te wijzen rekeningnummer. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd om voor of namens The Privacy Factory betalingen te doen aan zelfstandige door The Privacy Factory ingeschakelde derden, onderaannemers of leveranciers.

11.4 The Privacy Factory kan van de Opdrachtgever een voorschot van betaling verlangen, voordat met de uitvoering van werkzaamheden wordt begonnen en/of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Een voorschotnota zal bij de eindafrekening worden verrekend met de alsdan daadwerkelijk verschuldigde tarieven en kosten.

11.5 Indien de Opdrachtgever niet (geheel) binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens The Privacy Factory voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij - zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist is - rente over het openstaande factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn tot aan de dag waarop de factuur volledig is betaald. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende wettelijke rente. Het in artikel 13 lid 2 bepaalde is niet van toepassing.

11.6 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die met betrekking tot de invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde worden gemaakt, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze gemaakte kosten is de overlegging van de desbetreffende facturen voldoende.

11.7 The Privacy Factory heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken tot in de eerste plaats de mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

11.8 Het door de Opdrachtgever verschuldigde honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de werkzaamheden.

11.9 Bezwaren omtrent de hoogte van de factuur moeten binnen zeven (7) dagen na de dag van de verzending van de factuur schriftelijk bij The Privacy Factory worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijk bezwaar niet opgeschort.


OPZEGGING VAN DE OPDRACHT EN GEVOLGEN DAARVAN

Artikel 12: Wijze van opzegging

12.1 De Opdracht wordt opgezegd door een aan de wederpartij gerichte aangetekende schriftelijke mededeling, waarin tenminste de grond van de opzegging dient te worden vermeld alsmede de datum waarop de opzegging ingaat.

Artikel 13: Opzeggingsgronden

13.1 The Privacy Factory is gerechtigd de Opdracht op te zeggen in geval van faillissement, beslaglegging, surseance van betaling van Opdrachtgever, staking van de activiteiten, liquidatie van diens bedrijf, fusie, splitsing of anderszins wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm, waaronder ontbinding van een rechtspersoon of verlies van rechtspersoonlijkheid, of overige omstandigheden die The Privacy Factory goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

13.2 ndien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst of uit deze Algemene Voorwaarden, dient de gedupeerde partij de tekortschietende partij daarvan binnen redelijke termijn na het ontdekken van de tekortkoming schriftelijk op de hoogte te stellen en de tekortschietende partij gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid te stellen de tekortkoming op te heffen en/of de gevolgen daarvan te herstellen. Indien het voorgaande niet leidt tot opheffing van de tekortkoming en/of volledig herstel van de gevolgen daarvan, dan is de wederpartij van de partij aan wier kant de toerekenbare tekortkoming zich voordoet, bevoegd de Opdracht op deze grond op te zeggen. Het in dit lid bepaalde geldt niet voor de situatie zoals in artikel 6 lid 4 bedoeld.

13.3 Aan laakbaar handelen van een partij worden dezelfde rechtsgevolgen verbonden als aan een toerekenbare tekortkoming van die partij.

13.4 Indien er sprake is van overmacht, kan de Opdracht door geen der partijen worden opgezegd tenzij de overmacht zodanig lang voortduurt dat van partijen in redelijkheid niet langer kan worden verlangd dat zij de overeenkomst niet kunnen opzeggen. Van overmacht is sprake indien een tekortkoming een partij niet kan worden toegerekend. Een tekortkoming kan een partij niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende omstandigheden voor haar rekening komt.

Artikel 14: Gevolgen van opzegging

14.1 Indien de Opdracht wordt opgezegd door The Privacy Factory, op één van de gronden zoals bedoeld in artikel 13, is zij niet gehouden tot schadevergoeding in welke vorm of onder welke naam dan ook. De Opdrachtgever is alsdan verplicht het Tarief en de bijkomende kosten op declaratie van The Privacy Factory te voldoen, één en ander naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde in artikel 11 in werking treedt. Indien er sprake is van een opzeggingsgrond zoals bedoeld in de leden 1, 2 of 3 of artikel 13, is de Opdrachtgever daarnaast gehouden om 10% van het resterende deel van het Tarief, dat de Opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de Opdracht(en). De opzegging laat onverlet het recht van The Privacy Factory op schadevergoeding.

14.2 Indien de Overeenkomst met bijbehorende Opdracht(en) word(t)(en) opgezegd door de Opdrachtgever, op de gronden zoals vermeld in de leden 2 en 3 van artikel 13, dan is hij verplicht het Tarief en de bijkomende kosten op declaratie van The Privacy Factory te voldoen, één en ander naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde in artikel 11 in werking treedt. Dit laat onverlet het recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding op grond van het bepaalde in artikel 17.

14.3 Indien de Opdracht door één der partijen wordt opgezegd op grond van het bepaalde in artikel 13 lid 4, is de Opdrachtgever verplicht het Tarief en de bijkomende kosten op declaratie van The Privacy Factory te voldoen, één en ander naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde in artikel 12 in werking treedt, tenzij dit leidt tot gevolgen die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Het bepaalde in artikel 17 is niet van toepassing.

14.4 Indien door de Opdrachtgever wordt opgezegd, zonder dat er sprake is van één van de gronden zoals bedoeld in artikel 13, dan is hij verplicht het Tarief en de bijkomende kosten op declaratie van The Privacy Factory te voldoen, één en ander naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde in artikel 12 in werking treedt. Daarnaast is hij 100% van het resterende Tarief verschuldigd dat hij verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de Opdracht.


EIGENDOMSVOORBEHOUD EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

15.1 Zolang de Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de met The Privacy Factory gesloten overeenkomst, is nagekomen, blijft het geleverde eigendom van The Privacy Factory. De Opdrachtgever kan het geleverde, hetwelk onder het eigendomsvoorbehoud valt, niet in gebruik nemen, publiceren, doorverkopen, vervreemden, verpanden, bezwaren of gebruiken als betaalmiddel.

15.2 Indien de Opdrachtgever in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst en de bijbehorende Opdracht(en) dan wel uit deze Algemene Voorwaarden tekort schiet, is The Privacy Factory gerechtigd de goederen terug te nemen.

15.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om The Privacy Factory daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten

16.1 Intellectuele eigendomsrechten, Modellen, technieken, concepten, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de totstandkoming van het door The Privacy Factory geleverde, zijn en blijven eigendom van The Privacy Factory. Openbaarmaking en derden verstrekking kan derhalve alleen geschieden na schriftelijke toestemming van The Privacy Factory. De Opdrachtgever heeft uiteraard het recht het geleverde te vermenigvuldigen voor gebruik binnen de eigen organisatie, voor zover dat past binnen het doel van de Opdracht.    


AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Artikel 17: Aansprakelijkheid

17.1 Opdrachtgever erkent dat de werkzaamheden van The Privacy Factory adviserend van aard zijn en dat juridische adviezen van The Privacy Factory niet kunnen worden gekwalificeerd als het advies van een advocaat. Op grond van zulks karakter en de subjectieve beoordelingsaspecten die daarbij steeds een rol spelen, sluit The Privacy Factory hierbij alle aansprakelijkheid ten aanzien van de werkzaamheden uit, tenzij de geleden schade gedekt wordt door een ter zake door The Privacy Factory  gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De voorgaande volzin geldt niet voor de aansprakelijkheid ten gevolge van de opzet of grove schuld van The Privacy Factory.

17.2 De totale aansprakelijkheid van The Privacy Factory als bedoeld in het eerste lid blijft steeds beperkt tot maximaal de hoogte van (het relevante gedeelte van) het gedeclareerd bedrag in verband met de Opdracht waarin zich de tekortkoming voordoet, dan wel tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag. Voor Opdrachten met een looptijd van langer dan drie maanden, geldt dat de aansprakelijkheid van The Privacy Factory wordt beperkt tot maximaal de hoogte van het gemiddeld per maand gedeclareerde bedrag.

17.3 The Privacy Factory is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, noch voor schade voortvloeiende uit het door of vanwege Opdrachtgever niet tijdig informeren van The Privacy Factory over feiten of omstandigheden die in verband met een correcte uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn, het achterhouden daarvan en/of het geven van een verkeerde voorstelling van zaken over dergelijke feiten en omstandigheden.

17.4 The Privacy Factory is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

17.5 The Privacy Factory is niet aansprakelijk indien de Opdrachtgever afwijkt van het geleverde advies of de opvolging hiervan geheel of gedeeltelijk achterwege laat. Ook wanneer de Opdrachtgever schriftelijk dan wel mondeling wijzigingen aanbrengt in het advies, vervalt elke aansprakelijkheid van The Privacy Factory.

17.6 The Privacy Factory is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht indien de Opdrachtgever The Privacy Factory niet terstond na het ontdekken van de tekortkoming dan wel binnen de termijn dat hij deze redelijkerwijze had kunnen ontdekken op de hoogte stelt van de aanwezigheid daarvan.

17.7 De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen werken zowel ten behoeve van The Privacy Factory als haar leden en de personen (derden), zowel individueel als gezamenlijk, die direct of indirect betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 18: Vrijwaring

18.1 De Opdrachtgever vrijwaart The Privacy Factory en haar leden en de bij de Opdracht ingeschakelde derden tegen inbreuk van rechten of aanspraken van derden in verband met de uitvoering van werkzaamheden.

18.2 Indien de Opdrachtgever aan The Privacy Factory verzoekt om voor hem bestanden of informatie aan een derde te verstrekken, geschiedt dat in naam en onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

18.3 Voor zover The Privacy Factory door derden wordt aangesproken, is de Opdrachtgever verplicht om The Privacy Factory  zowel buiten als in rechte bij te staan en al datgene te doen wat nodig is om snel tot een oplossing te komen. Bij nalatigheid is The Privacy Factory gerechtigd om zelf de nodige maatregelen te treffen, zonder de Opdrachtgever eerst in gebreke te hoeven stellen. Alle kosten en schade die The Privacy Factory in dat verband worden gemaakt, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 19: Vervaltermijn

19.1 Voor zover de wet of deze Algemene Voorwaarden niet anders bepalen, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever jegens The Privacy Factory,  uit welke hoofde dan ook, in ieder geval na één (1) jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.


HOOFDELIJKHEID EN OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN

Artikel 20: Hoofdelijkheid en overdracht van rechten en plichten

20.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst met The Privacy Factory te vervreemden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Privacy Factory.

20.2 Indien een Opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen onder de onderhavige Algemene Voorwaarden, ongeacht de tenaamstelling van een offerte, of factuur.


GEHEIMHOUDING EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Artikel 21: Geheimhouding

21.1 The Privacy Factory zal zich inspannen om alle documenten en informatie door of namens de Opdrachtgever verschaft die naar hun aard als vertrouwelijk moeten worden behandeld, vertrouwelijk te houden. In alle overige gevallen kan Opdrachtgever zich niet op de vertrouwelijkheid van documenten of informatie beroepen als hij die documenten of informatie niet als vertrouwelijk heeft gemarkeerd.

21.2 De verplichting genoemd in het eerste lid geldt niet voor documenten of informatie die naar hun aard openbaar zijn, door Opdrachtgever of derden openbaar of algemeen bekend zijn gemaakt, noch voor zover op The Privacy Factory een wettelijke plicht rust om de documenten of informatie openbaar te maken of aan een derde te verstrekken, waaronder begrepen een bindend vonnis van een rechter, een bindend besluit of vordering van bestuursorgaan of een verstrekking op grond van een inlichtingenplicht in het kader van een onderzoek door een bestuursorgaan.

21.3 Tenzij daartoe door The Privacy Factory voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming is verleend, dan wel de wet de Opdrachtgever daartoe verplicht, zal de Opdrachtgever de inhoud van de Offerte, de Overeenkomst en bijbehorende Opdracht(en), rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van The Privacy Factory,  die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken of aan derden, anders dan derden die tot dezelfde ondernemingsrechtelijke groep behoren als de Opdrachtgever, verstrekken. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat onbevoegde derden niet van de in de vorige volzin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

21.4 The Privacy Factory en de Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

21.5 The Privacy Factory is gerechtigd om informatie die betrekking heeft op de Opdrachtgever, de relatie tussen The Privacy Factory en de Opdrachtgever, en op de werkzaamheden, waaronder begrepen de informatie als bedoeld in artikel 5.1, op vertrouwelijke basis te delen met haar leden.

21.6 The Privacy Factory behoudt zich het recht voor om de naam en/of logo van de Opdrachtgever te noemen op haar website en in offertes, met daarbij een omschrijving van de aard aan Opdrachtgever geleverde producten of diensten alsmede al die bijzonderheden die reeds algemeen bekend zijn gemaakt. The Privacy Factory zal geen testimonia van de Opdrachtgever gebruiken zonder diens voorafgaande mondelinge, schriftelijke of elektronische toestemming.

21.7 The Privacy Factory behoudt zich het recht voor om de Opdracht alsmede de daarop betrekking hebbende gegevens of delen daarvan in niet op de Opdrachtgever herleidbare vorm te gebruiken als les-, trainings-, voorbeeld-, of instructiemateriaal voor derden. Voor zover de Opdrachtgever wel geïdentificeerd kan worden aan de hand van het materiaal, behoeft het gebruik ervan diens voorafgaande toestemming.

21.8 Op verzoek van de Opdrachtgever zal The Privacy Factory vertrouwelijke documenten of gegevens van de Opdrachtgever als bedoeld in het eerste lid binnen een redelijke termijn aan de Opdrachtgever retourneren dan wel vernietigen. De Opdrachtgever dient de te retourneren of te vernietigen documenten of gegevens vooraf schriftelijk te specificeren.

Artikel 22: Bescherming van persoonsgegevens

22.1 The Privacy Factory kan in het kader van de uitvoering van de Opdracht persoonsgegevens verwerken. De Opdrachtgever erkent dat The Privacy Factory in dat geval een verwerker is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking. The Privacy Factory verplicht zich tot passende beveiliging en geheimhouding van de betreffende persoonsgegevens. De Opdrachtgever geeft The Privacy Factory bij deze de instructie om, voor zover nodig, de persoonsgegevens als bedoeld in dit lid uitsluitend te verwerken in het kader van de Opdracht.

22.2 Voor zover de Opdrachtgever een verantwoordelijke is voor de in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens rust te allen tijde een zelfstandige verplichting tot naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Voor zover de Opdrachtgever een (sub)bewerker is voor de in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens garandeert hij jegens The Privacy Factory dat hij bevoegd is tot verstrekking van de persoonsgegevens aan The Privacy Factory en vrijwaart The Privacy Factory van alle aanspraken van derden met betrekking tot die persoonsgegevens.


GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 23: Geschillen en toepasselijk recht

23.1 Geschillen zullen in eerste instantie zoveel mogelijk in der minne worden opgelost. Indien dit niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing leidt, zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

23.2 Een geschil is ook aanwezig indien één partij dit aanwezig acht.

23.3 Op deze Algemene Voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook voor Opdrachten waarbij aan één of meerdere verbintenissen door partijen geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven, of die waarbij producten of diensten van in het buitenland gevestigde ondernemingen worden afgenomen.